Inledning och uppdragsbeskrivning

År 2021 fyllde Jönköpings kommun 50 år. Kommunen bildades år 1971 genom en sammanslagning av tre städer, en köping, sju landskommuner och en församling. I den politiska diskussionen vid den här tiden fanns en samsyn att verka för att förutsättningarna för utveckling ska vara goda i alla kommundelar. Jönköpings kommun har generellt lyckats bra i det avseendet. Ett medvetet arbete har bedrivits för att bygga bostäder och för att upprätthålla kommunal och kommersiell service i alla delar av kommunen. Befolkningsutvecklingen sedan kommunreformen har också huvudsakligen varit positiv, med två undantag. Ett av dessa är Visingsö som trots flera arbetstillfällen och en omfattande besöksnäring har en minskande befolkning. För att upprätthålla den kommunala servicen och skapa framtidstro krävs åtgärder för att vända den negativa befolkningsutvecklingen.

Hösten 2021 antog kommunfullmäktige i Jönköpings kommun en verksamhets- och investeringsplan för åren 2022-2024. I planen fastslogs att i samråd med Visingsörådet ska en fördjupad studie av in- och utflyttningar till och från Visingsö genomföras. Studien ska ligga till grund för eventuella åtgärder för att vända trenden och skapa en positiv befolkningsutveckling på ön. I januari 2022 beslutade representanter från Jönköpings kommun och Visingsörådet om studiens innehåll. Det resulterade i följande uppdragsbeskrivning.

Uppdragets mål är att analysera in- och utflyttningar för att skapa en bättre förståelse för varför personer väljer att flytta till och från Visingsö. Målet ska uppnås genom en kartläggning och analys av vad som lockar personer till Visingsö samt vanliga drivkrafter bakom utflyttningarna.

Utgångspunkter för uppdraget

Uppdraget har fyra utgångspunkter som avser att synliggöra aspekterna av in- och utflyttningarna till och från Visingsö.

De fyra utgångspunkterna är följande:

 En redogörelse av Visingsös demografi. Undersökning av befolkningsutvecklingen på Visingsö som ska bygga på analys av statistik från statistikmyndigheten (SCB) samt kommunens egen statistik.

  •   Undersökning med barnfamiljer som har flyttat från Visingsö för att få en bild av varför de valt att flytta och vad som skulle kunna få dem att ta beslutet att flytta tillbaka.
  •   Undersökning med barnfamiljer som bor på Visingsö för att belysa vad som lockar just barnfamiljer till ön.
    Utgångspunkten är att undersökningarna med barnfamiljer ska genomföras via djupintervjuer.
  •   För att få en bild av varför större delen av arbetstagare på Visingsö pendlar till ön ska en enkätundersökning genomföras med personer som arbetar vid de större arbetsplatserna på ön. Enkäten ska undersöka varför de inte väljer att bosätta sig på Visingsö och vad som skulle kunna få dem att flytta dit. Utöver de fyra utgångspunkterna ska studien innehålla ett avsnitt av lärdomar och slutsatser från tidigare demografiska studier om öar. Avslutningsvis ska studiens olika delar vägas samman i slutsatser.