Grön Ö 2030

 Så började det

Våren 2023 deltog några Visingsöbor i ett utbildningsprojekt om Hållbar miljö- och energiinfrastruktur på öar som genererats av Skärgårdarnas riksförbund (SRF) där Visingsörådet ingår. Projektet utgick från en idé om att sprida kunskap om hållbar miljö och energi, infrastruktur på öar och skapa kontakter med de europeiska nätverk och organisationer som är verksamma inom dessa intresseområden. 

I slutet av april genomfördes en studieresa till den danska ön Samsø som kommit långt med att producera sin egen koldioxidneutrala el och värme. Fyra fjärrvärmeverk har byggts, tre halmeldade och ett med flis och solfångare. Man har även byggt 10 havsbaserade och 11 landbaserade vindkraftverk. En viktig utgångspunkt har varit att anläggningarna ägs helt och hållet antingen av kommunen eller är andelsägda av öns invånare.  Nu har de siktet inställt på att bli en fossilfri ö till 2030.

Under vistelsen på Samsø blev deltagarna medvetna om att det senare under året skulle bli möjligt för 30 öar inom EU att delta i ett projekt som berörde energiinfrastruktur på öar. Men det fanns ett krav på att det bodde ca 2 000 personer på ön. Därför bildade representanter från Visingsö, Hven, Vinön i Hjälmaren och Holmön utanför Umeå en grupp – och ansökte om att få en plats av de 30 öarna i projektet. Skärgårdarnas riksförbund stod formellt för ansökan och Visingsörådet tillsammans med Jönköpings kommun och Jönköping Energi AB för den del som berör oss.

 Sekretariatet för ren engergi för EU:s öar

Sekretariatet för ren energi för EU:s öar är ett initiativ på uppdrag av Europeiska kommissionen som syftar till att katalysera övergången till ren energi på EU:s öar. 

Sekretariatets mål:

  1. Minska energikostnaderna och öka produktionen av förnybar energi.
  2. Konstruera energilagringsanläggningar och system för efterfrågeflexibilitet med hjälp av den senaste tekniken.
  3. Öka energitryggheten och minska importberoendet.
  4. Förbättra luftkvaliteten, minska utsläppen av växthusgaser och minimera miljöpåverkan.
  5. Skapa nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter för ekonomisk självförsörjning.

Hösten 2023 utsågs 30 öar eller grupper av öar att ingå i det treåriga projektet med namnet 30 for 2030. De öar som kom med i projektet kommer att erhålla experthjälp för att identifiera möjliga utvecklingsvägar och få förslag på tekniska lösningar. 

 Visingsödelen av projektet

Vi är alltså med i detta spännande projekt som sträcker sig tre år framåt i tiden och får dela projektstödet från EU med de tre andra öarna. Det innebär att vi får göra en hel del arbete på egen hand men också att vi kommer att få tillgång till experthjälp när det behövs. Fokus för det tekniska biståndet ligger på att maximera genomförandet av projekt som bidrar till målet om 100 % förnybara energikällor genom att avlägsna hinder och tillhandahålla de saknade delarna.

Vi ska börja med att följa instruktionerna i en handbok för att ta fram en Clean Energy Transition Agenda (CETA).  Denna handbok är en aktionsorienterad guide för att hjälpa öar att navigera i övergången mot ren energi. Den följer en central metod (Utforska, Analysera, Agera) för att täcka idéer och projekt i alla stadier av omställningen av ren energi. Den ger också exempel på europeiska öar som kommit en bit på vägen.

Parallellt med kartläggningen av Visingsös nuvarande status avseende energibehov och andra basvärden som påverkar en omställning till en Grön ö 2030, ska arbetsgruppen ta kontakt med färjerederiet. Vi hoppas och tror att rederiet är öppna för samtal om andra drivmedel än diesel för framdrift av färjorna.

Alla som bor på Visingsö är betydelsefulla i det här projektet. Era idéer och framför allt röster behövs för att driva projektet framåt. 

Därför kommer arbetsgruppen att: 

  • kontinuerligt informera om vad som händer via Visingsörådets info-kanaler
  • bjuda in till möten
  • låta dig vara en del av arbetsgruppen om du känner dig manad

 Arbetsgruppen

 Grön ö 2030 i samarbete med

Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa.

0721-671937
Copyright © 2024 Visingsörådet All Rights Reserved. Powered by Skrik Kommunikation