Visingsörådet Stadgar

Stadgar antagna 2014-03-11. Ändringar antagna 2016-03-14 samt 2017-02-21

§ 1 Ändamål Visingsörådets uppgifter är att vara ett partipolitiskt och ideellt obundet samarbetsorgan för tillgodoseende av den på Visingsö bosatta befolkningens intressen att tjäna som kontaktorgan mellan invånarna på Visingsö och Jönköpings kommun i övrigt att kunna tjäna som remissinstans för frågor rörande Visingsö att verka för information, debatt och samverkan kring och för Visingsö som boendeort att verka för samarbete mellan invånare, organisationer och institutioner på Visingsö att bevaka miljöfrågorna som berör Visingsö och Vättern att medverka till utveckling av Visingsö till en modern landsbygd

§ 2 Medlemskap/intressenter Intressenter i Visingsörådet är föreningar, byalag samt privatpersoner som är lagfarna fastighetsägare på Visingsö.

§ 3 Organ och uppgifter Visingsörådet har följande organ: Stämman och styrelsen. Vidare kan vid behov tillsättas utskott för särskilda samhällsfrågor samt vid tillfälliga projekt. För att underlätta arbetet kan Visingsörådet med fördel varamedlem i t.ex. Skärgårdarnas Riksförbund som arbetar rikstäckande med skärgårdsfrågor, i Vätternvårdsförbundet som bevakar allt som sker med sjön Vättern samt Länsbygderådet inom ”Hela Sverige ska leva” som bevakar landsbygdsfrågor på länsnivå. Visingsörådet deltar också i arbetsgrupper som t.ex. Trafikantrådet där frågor runt Visingsötrafiken behandlas

§ 4 Styrelsen Styrelsen består av ordförande och minst fyra, och högst sex övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga uppdrag som föreningen anser sig behöva. Styrelsen kan adjungera ledamöter när så anses lämpligt Styrelsen leder föreningens verksamhet. Styrelsen verkställer de beslut som tas vid årsmötet. Styrelsen ansvarar även för beredning av ärenden inför årsmötet och medlemsmöten. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen har mandat att i ärenden av brådskande men av principiell karaktär samt rutinärenden, såsom remissvar och dylikt fatta beslut å föreningens vägnar. Styrelsen ska på ett lämpligt sätt informera medlemmarna/intressenterna om styrelsens arbete och aktuella frågor.

§ 5 Firmatecknare Årsmötet utser två ledamöter som har rätt att teckna föreningens firma, var för sig eller i förening. Styrelsen äger rätt till ekonomiska transaktioner i nödvändig omfattning. Styrelsen ska upprätta beslutsprotokoll. Styrelsen äger inte rätt att teckna lån för föreningen.

§ 6 Medlemsinflytande Intressenterna bör driva egna frågor och projekt. Styrelsen kan då ge råd och tips om hur man kan förfara i enskilda frågor. Intressenterna har rätt till full insyn i föreningens arbete genom att alla handlingar som hör till föreningens verksamhet hålls tillgängliga. Intressenterna kan lämna förslag under verksamhetsåret. Dessa ska då lämnas skriftligen till styrelsen. Styrelsen ska snarast och senast inom 3 månader lämna förslag till svar. Svaret ska behandlas och beslutas i samband med årsmötet eller medlemsmötet Motioner som ska behandlas på årsmötet ska vara styrelsen skriftligen tillhanda 14 dagar före årsmötet. Vid årsmöte och medlemsmöte har en intressent en röst

§ 7 Årsmöte/stämma Ordinarie årsmöte, vilket är Visingsörådets högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1 mars, på en tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till mötet sker senast fyra veckor i förväg genom digitala annonser och på anslagstavlor. Vid stämman äger alla lagfarna fastighetsägare på Visingsö att närvara och har yttrandeförslags- och rösträtt. Övriga har yttrande och förslagsrätt. Stämman utser vid årssammanträdet ordförande för ett år i taget samt ytterligare 5-8ledamöter varav som bör vara jämt fördelade mellan kön och ålder. Styrelsens ledamöter väljs på två år växelvis. Vidare ingår en adjungerad ledamot för Visingsö Näringslivsförening. Dessutom väljs 2 revisorer och 1 revisorsuppleant, 2 ledamöter till valberedning och 1 suppleant, alla på ett år. Vid årsstämman förs protokoll som justeras av ordföranden samt två protokolljusterare.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 2 Fastställande av röstlängd

§ 3 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

§ 4 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

§ 5 Fastställande av dagordning

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret

§ 7 Revisionsberättelsen för det senaste verksamhetsåret § 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 9 Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för kommande verksamhetsår

§ 10 Val av ordförande för en tid av ett år

§ 11 Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år

§ 12 Val av firmatecknare till föreningen

§13 Val av revisorer och suppleanter för en tid av ett år

§ 14 Val av valberedning och suppleanter för en tid av ett år

§ 15 Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna före den 31/12

§ 16 Övriga frågor

§ 17 Stämman avslutas Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess intressenter får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet

§ 8 Extra årsmöte Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller om minst 1/10 av Visingsörådets intressenter kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen På extra årsmötet kan endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 9 Räkenskapsår Räkenskapsår är lika med kalenderår

§ 10 Finansiering Visingsörådets verksamhet förutsätts finansierad genom anslag och frivilliga bidrag. För Visingsörådets ekonomiska förvaltning svarar styrelsen och det ekonomiska läget redovisas vid årsstämman

§ 11 Stadgeändring Ändring av stadgar kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande stämmor ochdå med minst 2/3 av antalet angivna röster

§ 12 Upplösning och vinstdelning av föreningen Beslut om Visingsörådets upplösning skall fattas vid två på varandra följande stämmor samt ske med två tredjedels majoritet. Visingsörådets tillgängliga medel överlämnas därmed för användning för lämpliga ändamål på Visingsö

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av aktuell information från Visingsörådet. 

0721-671937
Copyright © 2024 Visingsörådet All Rights Reserved. Powered by Skrik Kommunikation